GALERIE 2018 - 2021

Verwendete Abkürzungen:
JnG         > Jazz'n Gentlemen Jazzband
GYJB       > The Golden Years Jazzband
DRSJB    > Les Diables Rouges Jazzband
DHSJB    > Dixie Hot Seven Jazzband
CPJB       > The Cotton Pickers Jazzband
Bräss      > Bräss Tschäss-Band
Jazzin' July Workshop, Leende-Eindhoven
06. - 11. Juli 2021
001 Leende 2021
002 Leende 2021
003 Leende 2021
004 Leende 2021
005 Leende 2021
006 Leende 2021
007 Leende 2021
008 Leende 2021
011 Leende 2021
012 Leende 2021
013 Leende 2021
014 Leende 2021
015 Leende 2021
016 Leende 2021
017 Leende 2021
24. Jazz-Workshop Ascona 2019
04. - 10. November 2019
001 Ascona 019
002 Ascona 019
003 Ascona 019
004 Ascona 019
005 Ascona 019
006 Ascona 019
007 Ascona 019
008 Ascona 019
009 Ascona 019
010 Ascona 019
011 Ascona 019
012 Ascona 019
013 Ascona 019
014 Ascona 019
015 Ascona 019
016 Ascona 019
017 Ascona 019
018 Ascona 019
019 Ascona 019
020 Ascona 019
021 Ascona 019
022 Ascona 019
023 Ascona 019
024 Ascona 019
025 Ascona 019
027 Ascona 019
026 Ascona 019
028 Ascona 019
029 Ascona 019
030 Ascona 019
031 Ascona 019
032 Ascona 019
033 Ascona 019
034 Ascona 019
035 Ascona 019
036 Ascona 019
037 Ascona 019
038 Ascona 019
039 Ascona 019
040 Ascona 019
041 Ascona 019
042 Ascona 019
043 Ascona 019
044 Ascona 019
045 Ascona 019
046 Ascona 019
Jam-Session im Kunsthaus Basel
17. August 2020
kat-1
kat-6
kat-2
kat-4
kat-9
kat-12
kat-13
kat-16
kat-17
kat-18
kat-20
kat-19
kat-21
20. Jazz-Workshop Interlaken 2019
28. - 31 März 2019
001 mattenhof
002 hund
003 band2-aa
004 band2-a
005 band2-a
006 band2-ab
007 band2-ac
008 band2-b
009 band2-c
010 band2-d
011 band2-e
012 band2-f
013 band2-g
014 band2
015 band3-aa
016 band3-a
017 band3-b
018 band3-c
019 band3-d
020 band3-e
021 band3-f
022 band3
023
024 saal-leer-b
025 saal-leer
026 saal-voll-a
027 rolf
027a Sandy
028 sbr-konzert-a
029 sbr-konzert
031 vincent
032 jerome-a
033 Jerome
034 dorner
035 ermel
036 pius-aa
037 pius-a
038 vito
039 jungfrau
23. Jazz-Workshop Ascona 2018
19. - 25 Nov. 2018
Ascona 2018-001
Ascona 2018-002
Ascona 2018-003
Ascona 2018-004
Ascona 2018-005
Ascona 2018-006
Ascona 2018-007
Ascona 2018-008
Ascona 2018-009
Ascona 2018-010
Ascona 2018-011
Ascona 2018-012
Ascona 2018-013
Ascona 2018-014
Ascona 2018-015
Ascona 2018-016
Ascona 2018-017
Ascona 2018-018
Ascona 2018-019
Ascona 2018-020
Ascona 2018-021
Ascona 2018-022
Ascona 2018-023
Ascona 2018-024
Ascona 2018-025
Ascona 2018-026
Ascona 2018-027
Ascona 2018-028
Ascona 2018-029
Ascona 2018-030
Ascona 2018-031
Ascona 2018-032
Ascona 2018-033
Gastauftritt bei den Steamboat Rats  an der Chilbi  Kaiseraugst
21.10.2018
Kaffi-Klatsch
IMG_4352
IMG_4340
IMG_4343
IMG_4364
IMG_4336
IMG_4354
IMG_4366
IMG_4368
IMG_4372
IMG_4370
IMG_4378
IMG_4382
IMG_4389
IMG_4391
IMG_4394
IMG_4395
IMG_4403
IMG_4404
19. Jazz-Workshop in Interlaken
05. - 08.04.2018
WS-Interlaken 2018a
WS-Interlaken 2018b
WS-Interlaken 2018c
WS-Interlaken 2018d
WS-Interlaken 2018e
WS-Interlaken 2018f
WS-Interlaken 2018g
WS-Interlaken 2018h
WS-Interlaken 2018i
WS-Interlaken 2018j
WS-Interlaken 2018k
WS-Interlaken 2018l
WS-Interlaken 2018m
WS-Interlaken 2018n
WS-Interlaken 2018o
WS-Interlaken 2018p
Jazzin' July Workshop, Leende-Eindhoven
02. - 08.07.2018
001-Lehrer
002-Sängerinnen
003-cl-gr-1
004-cl-gr-2
005-cl-gr-3
006-cl-gr-4
007-cl-gr-5
008-cl-gr-6
009-cl-gr-8
010-cl-gr-7
011-Frank-1
012-Frank-2
013-Frank-3
014-Frank-4
015-Frank-5
016-Frank-6
017-Sparerips-1
018-Sparerips-2
019-Sparerips-3
020-Sparerips-4
021-JAM-1
022-JAM-2
023-JAM-3
024-JAM-4
025-JAM-5
026-JAM-6
027-JAM-7
028-JAM-8
029-Zuhörer